کلید فیوز

فیوز استوانه ای یک تجهیز جهت حفاظت از مدار است که جریان های بیش از مقدار تعیین شده را شناسایی نموده و سریعا قطع می کند. جریان های اضافی موجود در مدار باعث افزایش دما شده و این افزایش دما موجب ذوب شدن سیم عبور جریان می گردد. به این ترتیب مسیر عبور جریان قطع شده و اتصال کوتاه به صورت موقتی برطرف می گردد ولی تا زمانیکه عامل ایجاد اتصال کوتاه به طور کامل رفع نشود تعویض فیوز استوانه ای بی فایده خواهد بود.

مشخصات فیوز استوانه ای سیگما

  • 10×38 -14×51 – 22×58 mm
  • دارای نشانگر خطا
  • دارای تیپ gG برای محافطت های عمومی
  • دارای تیپ aM  برای محافظت موتوری
  • دارای تیپ aR  برای محافظت از semi-conductor
  • درجه حفاظت IP 20
  • مطابق با استاندارد EN60269-2-1
کلید فیوز