03
دسامبر

مفهوم کلاس انرژی در کلیدهای مینیاتوری

عددی که بر روی کلیدهای مینیاتوری در زیر یا در کنار عدد قدرت قطع قید می شود بیانگر کلاس انرژی کلید مینیاتوری می باشد.

کنتاکتور

(Current Limitation) در کلیدهای اتوماتیک است.
بدین معنا که میزان انرژی ای (I2t) که هر مینیاتوری در هنگام بروز خطا اجازه می دهد تا از آن عبور نماید اندازه گیری می شود و بر مبنای عدد بدست آمده کلاس مربوطه اعطا می شود.
به عبارت ساده تر از آنجاکه کلید مینیاتوری یک وسیله حفاظتی است ، چنانچه در هنگام بروز اتصال کوتاه انرژی کمتری (در واقع جریان کمتری)  از آن عبور نماید، شبکه تحت حفاظت آن دچار تنش کمتر و در نتیجه آسیب کمتری خواهد شد.
نمودار زیر تاثیر وجود خاصیت محدودکنندگی انرژی را نشان می دهد.
چنانچه ملاحظه می کنید این خاصیت سبب می شود تا جریان خطا (یا انرژی) از یک حد بالاتر نرفته و قبل از رسیدن به حد نهایی که همان Isc می باشد محدود گردد.

بر طبق تعریفی که در استاندارد IEC/EN 60898-1   آمده است برای کلیدهای مینیاتوری کلاس های انرژی  1 و 2 و 3 مشخص می گردد که هر کدام از آنها معرف مقدار انرژی (I2t) هست که کلید مینیاتوری در هنگام بروز خطا اجازه عبور آن را می دهد. مقدار انرژی مجاز در هر کلاس بسته به نوع کلید (تیپ B یا C) و بسته به جریان کلید مینیاتوری و همچنین قدرت قطع اتصال کوتاه مینیاتوری متفاوت است.
جدول زیر که برشی از استاندارد مذکور می باشد مقدار انرژی های مجاز در هر کلاس را برای مینیاتوری های تا 32 آمپر را نشان می دهد.

بعنوان مثال مقدار انرژی مجاز عبوری برای یک مینیاتوری 32 آمپر تیپ C با قدرت قطع 6 کیلو آمپر به شرح زیر است:

  • کلاس 1: هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد.
  • کلاس 2: حداکثر انرژی مجاز عبوری 160000 واحد می باشد.
  • کلاس 3: حداکثر انرژی مجاز عبوری 55000 واحد می باشد.

مطالب مفید:

همانطور که ملاحظه می نمایید مقدار انرژی عبوری از مینیاتوری کلاس 3 تقریبا یک سوم مینیاتوری کلاس 2 می باشد که این امر یک نقطه تمایز بسیار مهم می باشد.
مزایای انتقال انرژی کمتر به شبکه عبارتند از:

  1. آسیب الکتریکی کمتر
  2. تولید حرارت کمتر
  3. تنش مکانیکی کمتر
  4. نویز الکترومغناطیسی کمتر