کلید های گردان

کلید های گردان سوئیچ های قدرت مکانیکی هستند. این کار با چرخاندن دکمه کنترل دستی صورت می گیرد. به طور کلی ، مدارهای الکتریکی برای مقاصد چند منظوره از قبیل روشن و خاموش کردن، تغییر قطب و … از کلید های گردان در مدار های کنترل پایه استفاده می شود.

مشخصات

  • کلید های 0 – 1 از 10 A  تا  63 A
  • کلید ولتمتر چهار حالته
  • کلید ولتمتر هفت حالته
  • کلید گردان سه حالته  2-1-0
  • کلید اطمینان
  • بر اساس استاندارد  EN60947-4-1
کلید گردان